Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Hur vi jobbar

Utbildningen VI BEHÖVS syftar till att att öka viljan att delta som en resurs vid kris. Utbildningen syftar också till att öka kunskapen om krisberedskap bland unga och framförallt unga som upplever en hög tröskel till att engagera sig i befintliga plattformar som handlar om krisberedskap.

Utbildningen riktar sig till

Personer mellan 16-24 år som vill skapa ett tryggare samhälle. Deltagarna behöver inte ha några förkunskaper om krisberedskap, men en vilja och ett engagemang att ta sig igenom hela utbildningen. Utbildningen kräver delaktighet och har inslag av både teoretisk och praktisk kunskap.

Demokratiskt perspektiv

Ett fredligt samhälle likställs ofta med ett demokratiskt samhälle. Demokrati bygger på att individerna i samhället känner att de har möjlighet att påverka, att samhället är lika mycket deras som någon annans. Känner man sig som en del av samhället är man också benägen att skydda det. Problem uppstår dock när alla inte känner sig lyssnade på eller inkluderade. Om man känner att man inte räknas i samhället minskar motivationen att skydda det. Vem som engagerar sig och agerar som en resurs vid kris är alltså en fråga om demokrati.

VI BEHÖVS arbetar med att stärka deltagarna som individer och deras känsla av att tillhöra samhället. Vi tror att grunden till att vilja agera vid kris är egenmakt och kunskap. Det är vår övertygelse att vi behöver de ungas engagemang vid kriser för att lyckas hantera dem.

Fryshusets modell för ungas delaktighet

VI BEHÖVS är uppdelat i tre steg: Vi Behövs-utbildningen, fredscamp och ungdomsrådet. Dessa tre steg är alla viktiga för det är tillsammans som de möjliggör ungas förflyttning för att för att kunna så väl delta som en resurs vid en kris och engagera sig i frågan om samhällets beredskap. De tre stegen bygger på Fryshusets modell för ungas delaktighet. Utifrån modellen har vi byggt upp en struktur som möjliggör lokal samt nationellt engagemang när det kommer till krisberedskap.

Modellen går igenom hur man ökar individens skyddsfaktorer samt ökar känslan av egenmakt i att åstadkomma förändring. Vi är övertygade om att känslan av delaktighet och tillhörighet till samhället är en skyddsfaktor för att motverka att unga vänder sig till destruktiva miljöer.

Utbildningens tre block är uppbyggda på samma sätt som modellens olika steg, alltså tillit och relation, möten och verktyg samt påverkan och självständighet. Detta för att möjliggöra en process där unga gör en förflyttning till att känna sig mer som den del av samhället.

Steg 1

Vi Behövs-utbildningen

Steg 1 inom VI BEHÖVS är lokala utbildningar runt om i Sverige. Detta steg har låga trösklar och unga behöver inte ha någon förkunskap. Syftet med de lokala utbildningarna är att påbörja ungas process och engagemang till att delta som en resurs vid en eventuell kris genom att de också upplever sig själva som en resurs för samhället.

Under året genomförs de lokala utbildningarna i Stockholm, Helsingborg och Malmö. De lokala utbildningarna ska genomföras två gånger per år på varje plats. Varje grupp leds av en lokal ansvarig.

Målet är att de unga deltagarna ökar sin kunskap om krisberedskap, sin medvetenhet om vad de själva kan göra vid kris och på så sätt sin individuella motståndskraft. Utbildningen strävar även efter öka ungas förtroende till de myndigheter som agerar vid kriser.

Steg 2

FREDSCAMP

Vi behövs har en utbildningshelg som skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan unga, som gått den lokala Vi behövs-utbildningen. Deltagarna kan komma från olika platser av en region eller hela Sverige. Samtidigt syftar träffen till att inspirera unga att engagera sig  för att motverka framtid kriser sitt lokala samhälle.

Målet för VI BEHÖVS Fredscamp är att unga får en ökad förståelse för andra unga och vuxna med olika bakgrund och att de har en ökad kännedom om framtida utmaningar samt sin roll som resurs för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Steg 3

Ungdomsråd

Det sista steget inom VI BEHÖVS är ett ungdomsråd. Som en del i samarbetet mellan MSB och Fryshuset har det bildats ett ungdomsråd med syfte att utbyta information och utveckla ungdomarnas delaktighet i samhällets krisberedskap. Förutom att jobba med frågor och insatser unga själva tror är viktigt kopplat till kris ska gruppen två gånger per år ha en träff med styrning från MSB för att, tillsammans, ta fram utmaningar, insatser och diskutera hur insatser kan implementeras. Gruppen består av unga som tidigare genomfört den lokala vi behövs-utbildningen men vi strävar efter att skapa möten med andra grupper av unga som är engagerade i samhällsutveckling.

Målet är att de unga deltagarna i ungdomsrådet upplever att de har möjligheten att påverka och göra sin röst hörd när det kommer till frågor om kris och krisberedskap. Målet är vidare att MSB i sin tur får ökad kännedom i olika ungas verkligheter och förståelse för hur de kan uppdatera sin verksamhet.